fbpx

Konkurs! Wygraj dostęp do Mindy

Ten konkurs jest dla Ciebie, jeżeli chcesz:

 • nauczyć się panować nad stresem,
 • poprawić koncentrację i rozwijać swoją kreatywność,
 • żyć uważniej.

ZADANIE KONKURSOWE

W komentarzu pod postem konkursowym na Instagramie odpowiedz na pytanie: Dlaczego medytujesz lub chcesz spróbować medytacji? Jakich efektów oczekujesz od praktyki?

W konkursie mamy dla Was 5 NAGRÓD: 5 dostępów do 90-dniowego bezpłatnego okresu próbnego aplikacji Mindy

Odpowiedz na pytanie konkursowe i przekonaj mnie, że dostęp do aplikacji powinien trafić do Ciebie! Wykorzystaj 90-dniowy bezpłatny okres próbny do przetestowania aplikacji i rozpoczęcia lub pogłębienia swojej praktyki medytacyjnej! 

………………………………………………………………………………………….

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorem konkursu jest;Joanna Kaczmarek Centre of Mindful Changes, ul. Malownicza 22b/2, 52-200 Wysoka, zarejestrowana pod NIP 6951475869 oraz REGON 369287725.

Czas trwania konkursu: od 18 maja 2021r. godz. 12:00 do 20 maja 2021r. godz. 19:00.

1. Słownik pojęć.

 1. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez firmę Joanna Kaczmarek Centre of Mindful Changes za pośrednictwem serwisu internetowego www.centreofmindfulchanges.com oraz portalu facebook.com.
 2. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług serwisu, w szczególności biorąca udział w konkursie oferowanym za pośrednictwem serwisu.
 3. Konkurs – zespół czynności przeprowadzonych przez Usługodawcę za pomocą środków komunikacji elektronicznej, mających na celu wyłonienie uczestnika uprawnionego do odbioru nagrody.
 4. Nagrody – 5 dostępów do bezpłatnego 90-dniowego okresu próbnego w aplikacji medytacyjnej Mindy
 5. Serwis – strona internetowa znajdująca pod adresem: https://centreofmindfulchanges.com 
 6. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.
 7. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

 2. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Do uczestnictwa w konkursie uprawnione są osoby, które łącznie spełniają wszystkie wymogi określone niniejszym Regulaminem.
 2. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w konkursie są jedynie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które w dniu zgłoszenia uczestnictwa w konkursie mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Z uczestnictwa w konkursie wyłączone są osoby
  1. zatrudnione u Organizatora konkursu,
  2. będące zleceniobiorcami bądź świadczące usługi na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.
 4. Wyłączenie z udziału w konkursie obejmuje, również pełnomocników osób o których mowa w pkt. 3 powyżej, członków ich rodzin licząc do II stopnia pokrewieństwa jak i osoby pozostające z osobami tymi we wspólnym pożyciu.
 5. Udział w konkursie jest możliwy wyłącznie przez osoby posiadające zarejestrowane prawidłowo konto na Instagramie. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z konkursu osób, które wzięły udział w konkursie, wykorzystując konto innej osoby.

3. Zasady konkursu oraz zasady przyznawania nagrody:

 • Zwycięzca niniejszego konkursu zostanie wytypowany spośród osób, które zamieszczą na Instagramie @centreofmindfulchanges pod postem konkursowym: https://www.instagram.com/p/CPAnyhOIiBD/?utm_medium=copy_link komentarz odpowiadający na pytanie: Dlaczego medytujesz lub chcesz spróbować medytacji? Jakich efektów oczekujesz od praktyki?
 • Prawidłowo opublikują komentarz, korzystając z zarejestrowanego konta na Instagramie.
 • Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która spełni wszystkie wymagania wskazane powyżej w pkt. 1 Regulaminu.
 • Zwycięzcę konkursu wybierze organizator.
 • Wytypowania zwycięzców organizator dokona, wybierając subiektywnie pięć najciekawszych komentarzy.
 • Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie. 
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 20.05.2021 do godz. 23:59. 
 • Nagrodą w konkursie jest 5 dostępów do 90-dniowego okresu próbnego w aplikacji medytacyjnej Mindy.
 • Zwycięzcy konkursu o jego wynikach zostaną poinformowani w przeciągu 24 godzin od chwili ich ogłoszenia poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na Instagramie na konto, z którego został opublikowany komentarz. W wiadomości prywatnej zostanie przekazany kod uprawniający do rejestracji w aplikacji na 90-dniowy okres próbny.
 • W odpowiedzi na wiadomość Organizatora konkursu, Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do potwierdzenia zapoznania się z warunkami bezpłatnej 90-dniowej subskrypcji.

4. Odpowiedzialność organizatora

 1. Organizator zwalnia serwis Instagram z wszelkiej odpowiedzialności w związku z organizacją konkursu oraz informuje, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Instagram ani z nim związany.
 2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za fałszywe treści, które są wprowadzane przez Uczestników oraz osoby trzecie.
 3. Organizator zastrzega prawo przerwania konkursu po jego rozpoczęciu, z przyczyn od niego niezależnych. Przyczynami takimi mogą być w szczególności siła wyższa, a także usterki systemowo-sprzętowe wywołane wirusami komputerowymi, awarią sprzętu bądź oprogramowania jak i inne niewskazane w niniejszym paragrafie.
 4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z przerwaniem konkursu.

5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych w Serwisie jest Organizator konkursu.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu są gromadzone, przetwarzane oraz wykorzystywane zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 3. Dane osobowe gromadzone przez Organizatora obejmują dane podane przez Zwycięzców konkursu:
  1. nazwę konta na Instagramie
  2. imię oraz adres e-mail uczestników do rejestracji w aplikacji Mindy.
 4. Uczestnik dobrowolnie, świadomie i swobodnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora poprzez zapoznanie się z Regulaminem Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. Organizator zapewnia realizację uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych, tzn. umożliwia Uczestnikowi dostęp do treści własnych danych osobowych i ich poprawienia, cofnięcie zgody, prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania własnych danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.centreofmindfulchanges.com
 2. Niniejszy Regulamin został udostępniony nieodpłatnie Uczestnikowi, w sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemów informatycznych.
 3. Postanowienia regulaminu podlegają prawu polskiemu.
 4. Regulamin może zostać zmieniony przez Joanna Kaczmarek Centre of Mindful Changes. Zmiana Regulaminu wymaga poinformowania poprzez stosowną wiadomość osób, które poprawnie notyfikowały swój udział w Konkursie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po wprowadzeniu zmian do systemu teleinformatycznego oraz poinformowaniu wszystkich osób, które już notyfikowały swój udział w konkursie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym kodeksem zastosowanie mają przepisy kodeksu Cywilnego.